Hvad er en knæartroskopi?

Hvad er en knæartroskopi?

En artroskopi eller kikkertundersøgelse er både en undersøgelse og operativ metode. Ved hjælp af et kamera med fiberlys kan de fleste led undersøges og behandles indvendigt fra. I forhold til åben kirurgi kan man ved en artroskopi som regel nøjes med 2-4 små snit i huden på ca. 1cm størrelse, hvor igennem instrumenterne indføres.

Indgrebet foretages hyppigst i fuld bedøvelse, dvs. mens patienten sover og uden at man mærker smerter eller ubehag. I udvalgte tilfælde kan indgrebet også udføres i lokal bedøvelse, dvs. at kun knæet er bedøvet, mens patienten er ved fuld bevidsthed. Dette kan dog have sine begrænsninger, og man kan eksempelvis ikke lave større indgreb så som menisk-, brusk- eller ledbåndsoperationer.

Hvad skal jeg gøre for at blive set på Idrætskirurgisk Enhed


Patienter, som har problemer med knæet - både når disse er nyopståede eller har stået på i længere tid - bør kontakte deres praktiserende læge og bede om en konsultation. Patientens egen læge er første led i behandling og udredning.

For den praktiserende læge består opgaven i at lokalisere generne, dvs. om disse overhovedet stammer fra knæet, og initiere det første skridt i udredningsprocessen. På baggrund af sygehistorie og en grundig klinisk undersøgelse, vil den praktiserende læge overveje behovet for yderligere billeddiagnostiske undersøgelser så som røntgenundersøgelser, ultralyd- eller MR-skanninger. Herefter lægges en behandlingsplan, som kan indebære smertebehandling, adfærdsregulerende tiltag (aflastning, reduktion af sport, etc.) eller en henvisning til f.eks. struktureret træning i fysioterapeutisk regi.

Hvis patienten på trods af ovenstående ikke oplever lindring af generne fra knæet OG samtidig er interesseret i en kirurgisk behandling, dvs. en operation, kan en henvisning til Idrætskirurgisk Enhed foreslås.

Patientens praktiserende læge kan henvise alle patienter direkte til Idrætskirurgisk Enhed under forudsætning af at Sundhedsstyrelsens anbefalinger for udredning og behandling af f.eks. menisk- eller bruskskader er overholdt.

Patienter indkaldes indenfor 4 uger efter henvisningen er modtaget, og patienten accepteres til en forundersøgelse. I det tilfælde at afdelingen ikke kan overholde udredningsgarantien på 30 dage, vil patient per automatik få et tilbud om at blive set på et andet offentlig eller privat hospital. Patienten kan vælge at enten bibeholde tiden (selvom 30 dags udredningsgarantien er overskredet eller kontakte patientvejlederen på det angivet telefonnummer for at blive omvisiteret).

Patientforløbet ved dagkirurgiske indgreb på Idrætskirurgisk Enhed


> 90% af alle indgreb på Idrætskirurgisk Enhed er dagkirurgiske eller ambulante, som betyder at patienten udskrives i løbet af samme dag. Dette sker selvfølgelig først, når patienten er tilstrækkeligt smertedækket, mobiliseret og informeret af både kirurgen, sygeplejersken og fysioterapeuten.

Patienten indkaldes via e-boks og møder til aftalt tidspunkt på dagkirurgisk sengeafsnit (M50). Med mindre andet er aftalt skal patienten ikke have spist 6 timer og drukket 2 timer før det planlagte indgreb. Da vi starter tidligt om morgen, ved ca. 8 tiden, må patienterne som udgangspunkt ikke have spist morgenmad.

På dagkirurgisk sengafsnit vil patienten blive modtaget af en sygeplejerske, som registrerer patientens ankomst, måler blodtryk og udleverer operationstøj samt nøgler til et klædeskab. Inden portøren følger patienten til operationsgangen vil patientens behandlingsansvarlige kirurg hilse på patienten for endnu en gang at sikre sig patientens samtykke til operationen og svare på de sidste spørgsmål.

Tidslinjen illustrerer tidsforløbet ved en operation på Idrætskirurgisk Enhed for den første patient på en given dag. For de efterfølgende patienter vil tidensforløbet været forskudt med mellem 1-4 timer afhængig af operationens omfang og varighed.